Recherche

V = Maria Birjina – Vierge Marie

V 01 - Agur Aingeruen

                Salut, Reine des Anges...
 
1 - Agur Aingeruen
eta zeru lurren
Erregina puxanta.
Ederra zare, Maria,
Histen duzu iguzkia,
Zein zaren distiranta !
 
2 - Graziaren Ama,
Ama guziz ona,
Urrikalmendutsua.
Zure miserikordia
Zein den espantagarria,
Oi zer ihes lekua !
 
3 - Beti on, amultsu,
Kausitzen zare zu
Bekatorearentzat.
Ez da hain gozo eztia
Nola baitzare, Maria,
Enegostuarentzat.
 
4 - Penatuak diren
Haur dohakabeen
Kontsolazionea !
Zu zare zu, oi Maria,
Bekatoreen bizia,
Loriako atea.
 
5 - Zutaz maitatuak
Eta lagunduak
Ez ohi dire galtzen ;
Zutan ene esperantza
Deskantsaturik bihotza,
Betikotz dut emaiten.

V 24 - Agur Maria / Maria, Jainkoak zaitu

Agur, agur, agur Maria !
 
1 - Maria, Jainkoak zaitu betidanik hautatu
Eta Jesus duzu sortu. Oi, zu graziaz betea !
 
2 - Semea guri emanez, maitasunaren Ama
Egin duzu, Jaunak errana. Oi, zu graziaz betea !
 
3 - Gure berri baitakizu, ikus gure beharrak
Pozez bete gure bihotzak. Oi, zu graziaz betea !
 
4 - Guk Jauna uzten badugu, bihotzaren gogorrez
Zaude zu hor, Ama otoitzez. Oi, zu graziaz betea !
 
5 - Haur batek amarendako ditu bere nigarrak
Badazkitzu gure beharrak. Oi, zu graziaz betea !
 
6 - Noiz duzu gutan piztuko, Graziaren irria ?
Zure daude haurrak, Maria. Oi, zu graziaz betea !
 
7 - Zeruan hartua zaitu, Jaun Onak bere gana
Gutaz ere orroit zu, Ama. Oi, zu graziaz betea !
 

V 02 - Lurdeko lorea

Notre-Dame de Lourdes, nous sommes à vous !
 
Lurdeko Lorea, Ama paregabea,
Betikotz da zurea, Eskualdun jendea.
 
1 - Oro dira hemen zuri beha jartzen,
Arimak goratzen, eriak sendatzen.
 
2 - Oi zu erregina handi puxantena,
Beha gure ama, ametan maitena.
 
3 - Haur bat duzu hartu, hari zu agertu.
Horrat oro deitu, Lurra zeruztatu.
 
4 - Zer da argi hori harpean ageri ?
Irriz Ama ari bere haurñoari !
 
5 - Oi zure distira ! Haurraren begira.
Heldu den dirdira ! Izarrak nun dira ?
 
6 - Nun da iguzkia ? Zu zira, Maria,
Zu, garbi garbia, notarik gabia !
 
5 - Nundik jina zinen du gero jakinen.
   Nola zinen deitzen, zuhaurk salaturen.
 

V 25 - Ama eztia

Mère, je me donne à toi
 
Ama eztia, otoi, har nezazu,
Naizen guzia emaiten nitzaizu.
 
1 - Oi, andrea, hau da zure semea
Du Jesusek zu deituz errana.
Zuk, geroztik, zain ta begiralea
Bil gaitzazu, Jesu Kristo gana.
 
2 - Deus ez nahiz, deus deusik zure gatik
Jin zare jin Jaunaren neskato.
Ez dukegu, ez zurekin dudarik
Jaun onaren nahi osorako.
 
3 - Nun, nola den har ditaken bidea
Bagaude gu, beldurti, noiz ikus.
Hel, oi Ama, hel graziaz betea,
Gaur erakuts mundu huni Jesus !
 
4 - Bai, Maria, gu denez amaturik
Hau grazia daukuzu utziko:
Sort dezagun, kar berak sustaturik
Guk halaber mundu huntan Kristo.
 
 

V 03 - Jainkoaren Ama

Mère de Dieu, nous voulons t'aimer toujours
 
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, beti, beti. ( bis )
 
1 - Gure goresmenak onets ditzazu
Gaitz guzietarik, beira gaitzazu :
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu
Beti, beti.
 
2 - Zoin garbi zaren errepikatzen,
Lur guzia nehoiz ez da baratzen.
Gu ganik eskerrak ditutzu segurak,
Beti, beti.
 
3 - Guk gure Amatzat, hartzen zaitugu,
Zu maitatuz bizi nahi baitugu.
Azken hatseraino, kantatuko dugu,
Beti, beti.
 
4 - Hemengo hersturak ikusten tutzu,
Guzien beharrak badakizkitzu.
Beraz zure haurrak hemen beira-zkitzu,
Beti, beti.
 
5 - Beti berdin ahul gaizki gabiltza,
Hoin maiz erdiratuz zure bihotza...
Gutaz izan zazu, oi urrikalmendu,
    Beti, beti.
 

V 26 - Amodio, ohore

Louange à la Vierge immaculée
 
1 - Amodio, ohore Ama Birjinari,
     Maria nota gabe kontzebituari.
2 - Bekatu gabekorik Adamen arrazan
     Ez zu bezalakorik ez da nehoiz izan.
3 - Maria zu hain garbi, hain saindu sortua,
     Zuk duzu sugeari lehertu burua.
4 - Jaunak zu betidanik zintuen beiratzen ;
     Zure Seme zu-ganik sortzekoa baitzen.
5 - Jainkoaren eskutik ez da ateratu
     Obrarik hain ederrik nola baitzare zu.
6 - O Birjina Maria, zer konpara zuri ?
     Elur egin berria ez zait aski xuri.
7 - Zure baitan, Maria, bertutea dago
     Mendiko iturria baino garbiago.
8 - Zutan gauza haundiak Jaunak egin ditu,
     Eta haren graziak zaizkitzu gainditu.
9 - Emazte paregabe, Jainkoak egina,
     Amatuz geroz zare gelditu Birjina.
10 - Oi zu , Birjina saindu, Jainkoaren Ama,
       Amatzat guri zaitu Semeak emana.
11 - O zein puxanta zaren Birjina Maria !
       Zeruko loriaren erdian jarria !
12 - Zure haurren otoitza, otoi, entzun zazu !
       Ama, zure laguntza, zerutik iguzu !
13 - Gure Ama maitea, zuk, otoi, zerutik
       Euskaldunen fedea idukazu xutik.

V 04 - Aingeru batek Mariari

L'ange du Seigneur annonça à Marie
 
1- Aingeru batek Mariari
Dio graziaz betea
Jaungoikoaren semeari
Emanen diozu sortzea.
 
2 - Jainkoaren nahi saindua
Ni-baitan dadin egina
Izan nadien amatua
Bainan geldituz Birjina.
 
3 - Orduan Berbo Dibinoa
Gorputz batez da beztitzen
Oi, ontasun egiazkoa :
Jauna gurekin egoiten.
 
4 - Otoitz zazu zure Semea
Gure Ama amultsua
Izan dezagun fagorea
Ardiesteko zerua.
 
Errepika 1
 Jarraikiz Arkanjeluari
Zerutik etorriari
Agur denek Ama onari
Beti Birjina denari
 
Errepika 2
Goiz arrats eta eguerditan,
Ama laudatzen zaitugu,
Aingeruaren hitzak berak
Errepikatzen ditugu
 
Errepika 3
Agur Maria, dena grazia
Miresgarria, zoin ederra
Gure bihotza hobenetarik
Garbi garbia, zuk begira
 
Errepika 4
Ohore Mariari,
Gure Ama onari.
 
Errepika 5
Ohora dezagun
Ohora dezagun
Kanta dezagun Maria
Kanta dezagun Maria...

V 27 - Birjina Maria, Ama maitea

Vierge Marie, pleine de grâce
 
1 - Birjina Maria, Ama maitea !
Jaunaren graziaz zare betea !
Zeru guziaren edergailua !
Bildots eztiaren Ama saindua !
Zure haurrez urrikal zaite !
 
2 - Zeru beltzenean izar garbia !
Lanoen erdian argizaria !
Itsaso gaixtotik libra gaitzazu !
Mariñela oihuz zuri dagozu !
Zure haurrez urrikal zaite !
 
3 - Elur hutsa bezain xuri zarena !
Nota gabekoa, ur garbiena !
Dabid erregeren haur sainduena !
Josep garbiaren espos izana !
Zure haurrez urrikal zaite !
 
4 - Zeruko atea egin zarena !
Guri erregintzat Jaunak emana !
Bekatorosentzat otoitz egizu !
Oro besoetan tinka gaitzazu !
Zure haurrez urrikal zaite !
 
5 - Gure hersturetan lagunt gaitzazu !
Euskaldunak oro zure gaituzu !
Lurdeko Birjina, urrikalmendu !
Zu nahi zaitugu orok maitatu.
Zure haurrez urrikal zaite !
 

V 08 - Agur Jesusen Ama

Mère du Christ, refuge des pécheurs
 
Agur Jesusen Ama, Birjina Maria,
Agur, itsaso izar distiratzailea !
Agur denen iguzki boz argiz betea,
Agur, bekatorosen leihor pizgarria. (bis)
 
2 - Agur gizonen Ama eta Erregina !
Agur gozo amultsu, hoberik ezina !
Zu ganik urruntzea gauza da samina.
Agur bihotz barneko nere atsegina !  (bis)
 
3 - Agur gure boz eta atsegin eztia !
Atsegabe ordutan gozagai eztia !
Agur, Birjina eder hain zoragarria !
Har zazu bihotza, ta orizu bizia. (bis)
 
 

V 28 - Bozik kantatzen dugu

Tu es immaculée, Ô Marie
 
Bozik kantatzen dugu gure sinestea :
Tona gabe zirela, Birjina Maria.
 
1 - Salutatzen zutugu graziaz betia,
Betidanik zirena tonarik gabia.
 
2 - Elurra xuri bezain zu xahu, Maria,
Xahutarzunaz zira birjinen lilia.
 
3  -Loriosa zirade botere handitan,
Erregina jarririk zelu gorenetan.
 
4 - Zure haurrak girela, ez ahantz, Maria...
Ama, zu otoi beti zakizku balia.
 

V 10 - Ama maite Maria

Mère très aimée, montre-nous ton Fils
 
Ama maite Maria, egiguzu lagun
Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis)
 
 
1 - Aingeruzko lilia estimagarria
Usain gozozko lore zerutik jautsia
Gorde gaitzazu, Ama guziz maitatua
Ez dezagun zikindu bertute garbia
 
2 - Zure garbitasuna gizonek balute,
Birtutetan maitena gora lezakete.
Otoi, Ama maitea, lagunt zakizkigu,
Zure ganik laguntza, ai, etor bekigu !
 
3 - Egizu Ama ona, azken orenean
Oren lotsagarria hurbiltzen denean
Izan dezagun orok Jesus bihotzean
Zurekin har gaitzazu zeruko lorian.
 
4 - Hel egiten dautzugu mundu ilun huntan,
Otoi, lagunt gaitzazu behar orduetan !
Gure azken orena hurbiltzen denean,
Har gaitzazu, Maria, besoen artean.
 
 

V 29 - Ikusiren zaitut

J'irai te voir un jour
 
Zeru gorenean, ikusiren zaitut. (2)
 
1 - Ikusiren zaitut, Andre dena Maria,
Jesusen aldean, zeruan jarria.
 
2 - Ikusiren zaitut, amultsuki onesten,
Agur bat lurretik zaitzunean heltzen.
 
3 - Ikusiren zaitut fededunen artean
Bihotzak beiratzen garbitasunean.
 
4 - Ikusiren zaitut, zeruan, Ama ona,
Ikusiren zaitut, oi zer zoriona !
 

V 11 - Ama maite Maria

Mère, très aimée, montre-nous ton Fils
 
 
Ama maite Maria, egiguzu lagun
Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis)
 
1 - Jaun onaren nahia egiten dakizu
Guk haren zerbitzuan ez dugu aski su
Jakiteko beldurrez gure nahiz itsu
Haur galduen gauean zuk argi egizu
 
2 - Gaur guri mixterio zaiku iduritzen
Nork gaituen mezara igandetan biltzen
Betidanik gizoner Jauna gorderik zen
Lagun gaitzazu, Ama, Jesusen aurkitzen
 
3 - Zu ere egon zira Jesusez kezketan
Gal ondoan bilatuz herriko bidetan
Durduzatzen bagira fedezko gauzetan
Guk Kristoz griña bera dezagula ukan.
 
4 - Etzen kurutzearen ondoan zu baizik
Bi emazte, Joani ta beste nehor kasik
Denen Ama zinela entzun baitzen hortik
Anai maitasunean gaitzazula atxik.
 
5 - “ Ama hori dohatsu “ zion norbait batek
“ Are dohatsuago, hitzeman  Jesusek,
Jainkoaren nahia egiten duten hek ! “
Eskola gaitzazula hortako zuhaurek.
 
6 - Salbatore ondoan baduzu botere
Maria apostolu denen argitzaile
Gaur  Jaunaren  zeruan gorena baitzare
Beti gorago bida gaitzazu gu ere.

V 30 - Izar distiranta

Marie, Étoile brillante, nous te saluons
 
Izar distiranta,
Jaunaren lilia
Dugun orok kanta :
Agur, Maria !
 
1 - Zu zinen hastetik
Berex ezarria,
Lehen bekatutik
Garbi garbia.
 
2 - Sainduen artean
Denetan gorena,
Jaunaren gortean
Zare lehena.
 
3 - Zu zare Jesusen
Ama dohatsua,
Zu bekatorosen
Ihes-lekua.
 
4 - Zu zare Sainduen
Zeruko gozoa,
Eta aingeruen
Bozkarioa...
 
5 - Oren lazgarria
Heltzen zaikunean,
Zaude, o Maria,
Gure aldean.

V 12 - Zeru lurren Erregina

Reine du ciel, réjouis-toi !
 
Zeru-lurren Erregina, Alleluia, alleluia !
Piztu zaiku Jesus Jauna, alleluia !
 
1 - Zure ganik sortu dena, alleluia !
Hil hobitik xutitu da, alleluia !
 
2 - Otoitz-azu Seme Jauna : alleluia !
Gutan dadin bizi barna, alleluia !
 
3 - Oi Maria, bozkaria : alleluia !
Zinez baita piztu Jauna, alleluia !
 

V 31 - Izar eder

Tu es au ciel la plus belle des étoiles, ô Marie
 
Izar eder eder, zoragarria.
Zeruetan, zeruetan zira Maria !
Izar eder zoragarria zira Maria, zira Maria !
 
1 - Zoin da izarra,
Zoin hain ederra,
Nola den Ama,
nola den zure sortzea,
Guziz ederra
Zira, Maria,
Sortzetik zira
Garbi garbia.
 
2 - Ez da izarrik
Ez iguzkirik
Zu bezein argi,
Zu bezein zeruz beterik.
Gu lur huntarik
Gaude zuri so
Lilluraturik :
Hain zira goxo !
 
3 - Zoratzen gira
Zuri begira
Ikusiz hantxet
ikusiz zure dirdira.
Mundu guzira
Ixur gozoa :
Ama, zu zira
Bozkarioa.
 
4 - Zeruan soinu,
Lurrean kantu,
Haste hastetik
munduak goresten zaitu,
Zuganik sortu
Jesus Jainkoak
Piztu baititu
Gizon gaixoak.
 
5 - Orok zaituzte
Bihotzez maite :
Begirazkitzu
begira ta garbiz bete.
Oi egon zaite
Beti aldean
Gu sartu arte
Zorionean.
 

V 13 - Elizaren Ama

Mère de l'Église, guide tes enfants
 
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer girixtino lana.
 
1 - Zuk galdatuak emaiten ditu Jesusek :
Nola ez egin zuri dei gure bihotzek.
 
2 - Zutaz zioten : « Holako ama dohatsu «
Fede kartsuaz gure modela zira zu.
 
3 - Orroitzen gira burraso, lagun, etxekoz :
Heien geriza egon zaitela betikoz.
 
4 - Zonbaitek saila heldua dute burura :
Hil maiteak zuk gida ditzazu zerura.
 
 
BOZKARIOZKO MIXTERIOAK :
 
1 - Jaunak igorri zion bere aingerua :
Mariak, baietz, eskaini bere burua.
 
2 - Elizabeti doa Maria bisitaz :
Bertzez orroitzen harekin dezagun ikas.
 
3 - Ama baten haur sortu da Jainko-Semea
Zeruak dezan argi gure ilunbea.
 
4 - Jesus tenploan eskaini baitzuen Amak,
Berdin lehia gaiten Elizaren ganat.
 
5 - Galdu-ta Jesus bilatu zuten bezala;
Mahain Sainduan bakotxak kausi dezala.
 
 
DOLOREZKO MIXTERIOAK :
 
1 - Odol-izerdi, agoniako ikara :
Nik bekatuaz Jesus ekarri hortara.
 
2 - lkusiz Jesus azote-larruz zafratzen,
Ez naike ibil atsegin tzarren gozatzen.
 
3 - Korona behar eta hura elorrizko :
Umil dena da, Jesus, zure iduriko.
 
4 - Kurutzea du Jesusek, berak ereman :
Gurea jasan dezagun guk harekilan.
 
5 - Guretzat hil da : ez daike maita geiago.
Nor izanen dut Jesus baino maiteago ?
 
2 - Utzirik lurra, Jesus igan da zerura :
Guhaurek ez gai harat heltzeko mentura.
 
3 - lzpiritua igorri dauku zerutik
Eliza ibil dadien Haren asmutik.
 
4 - Maria izan da zerurat eremana :
Egun batez gu bit gaitzala bere gana.
 
5 - Ohore Zuri, zeru-lurren Erregina :
Zure eskutik daike gure atsegina.
 

V 32 - Kanta zagun guziek

Chantons la Vierge Marie
 
1 - Kanta zagun guziek ahalik gorena
Lauda zagun Maria Andre handiena.
Jakin zuen zerutik zer zen gertaturen :
Birjina gelditurik zela amaturen.
 
2 - Gure sabalmenduaz errazu, Maria,
Nork ekarri zarotzun zerutik berria ?
Gabriel aingeruak, etxean sarturik,
Jainkoari zeruan gu urrikaldurik;
 
3 - Aita Eternalak zer zuen gaztiatu ?
Gabriel aingerua nola zen mintzatu ?
Salutatzen zaitugu, Birjina Maria,
Grazia da zurekin eta Jaun handia.
 
4 - Zein lekutan zinauden hitz hauk aditzean,
Gabriel aingeruak,  agur erraiten ?
Galilean nindagon, herri ederrean,
Ene gelan bakarrik ari otoitzean.
 
5 - Gabriel aingeruak, zu salutaturik,
Eman izan zarotzun deus bertze berririk ?
Kontzebituko duzu, zioen, sainduki :
Seme izanen duzu Jainko bat segurki.
 
6 - Maria, ote zinen zure baitan laztu
Hitz horiez zenean Gabriel mintzatu ?
Bai. Ez bainuen nahi sekulan ezkondu,
Ez eta Birjinaren ohorea galdu.
 
7 - Aingeruak zer erran zarotzun, Maria,
Ikusirik zinela hala nahasia ?
Izpiritu Saindua da seinalatuko :
Mirakuilu hori du berak obratuko.
 
8 - Maria, aingerua zinuen sinetsi ?
Eta nola zinion hari ihardetsi ?
Zeruetako Jauna dela adoratu,
Haren nahi saindua osoki konplitu.
 

V 13 - Elizaren Ama (segida)

Mère de l'Église, guide tes enfants
 
Elizaren Ama,
Erakuts zure haurrer girixtino lana.
 
LORIAZKO MIXTERIOAK :
 
1 - Jesus piztua : Bazko goizeko berria :
Fede biziak hortan du bere argia.
 
2 - Utzirik lurra, Jesus igan da zerura :
Guhaurek ez gai harat heltzeko mentura.
 
3 - lzpiritua igorri dauku zerutik
Eliza ibil dadien Haren asmutik.
 
4 - Maria izan da zerurat eremana :
Egun batez gu bit gaitzala bere gana.
 
5 - Ohore Zuri, zeru-lurren Erregina :
Zure eskutik daike gure atsegina.
 
 

V 33 - O Maria, apal, otoi

Ô Marie, penche vers nous ton visage
 
O Maria, o Maria !
Apal, otoi, ene gana
Zure begitarte ona !
 
1 - Ene ama, zu zarena,
Zeruko izar garbia,
Goizeko alba eztia,
Gauazko gidaria !
O Maria, o Maria,
Bekatorosen argia,
Eta sokorria !
 
2 - Ene Ama, zu zarena,
Zure baitan da guzia
Graziaren iturria,
Eba salbagarria !
O Maria, o Maria,
Zor dautzut ene bizia,
Zure naiz guzia !

V 16 - Jesus Jauna hil eta piztu da

Réjouis-toi, Reine des cieux, le Christ est ressuscité
 
Jesus Jauna hil eta piztu da :
Bozkaria, oi Maria.
Alleluia, Alleluia.
 
Kanta lurrez lur goraki :
Hilen artetik da jeiki :
Alleluia, Alleluia.
 
Hil aintzin erran bezala hor da : Alleluia
Hil aintzin erran bezala hor da : Alleluia, Alleluia
 
Otoitz egizu, Ama, Semeari (bis) Alleluia, Alleluia.
 

V 34 - Sokorriko gainetik

Vierge de Sokorri, veille sur nous !
 
Sokorriko gainetik, begira, oi Ama
Itsas mendi hauk eta Euskaldun arima.
 
1 - Zeru lurren artean Sokorrin baitzaude,
Egiozu Jaunari otoitz gure alde,
Ausarki dugun beti bake eta fede.
 
2 - Zuri daude Urruña, Hendaia, Azkaine,
Biriatu, Ziburu, Pausu, Donibane.
Euskal Herriaren zain egon beraz erne !
 
3 - Peko etxe horiek zureak baitire,
Izan denetan ama, denetan andere,
Aiten sua beiratuz denen gatik ere.
 
4 - Emozute barnean gure gazteri su.
Sokorri-pean beude lanean dohatsu,
Arrozkerien gatik garbi eta kartsu.
 
5 - Oi Ama, entzun, otoi, guzien otoitzak ;
Urrunt zatzu galerna eta gerla beltzak ;
Urrunt eritasunak eta zorigaitzak.
 
6 - Entzun ere zerutik gure hilen deiak,
Han Amaren ondoko zorion nasaiak
Batera gaitzan oro Euskaldun anaiak.
 

V 17 - Zuk bidean, Ama

Mère, éclaire notre route !
 
Zuk bidean, Ama beti dirdiraraz argia,
Sinesteaz doan goiti gaurko mundu berria.
 
1 - Jainkoaren izar xuri, ilunbetan dirdir ari
Jainkoaren izar xuri, argi eman, Ama, guri.
 
2 - Aingeruen xoragarri, Kristorekin zira jarri,
Aingeruen xoragarri denak egin barnez berri.
 
3 - Elizaren Ama saindu, zuk bezenbat bihotz nork du ?
Elizaren Ama saindu, bil denak bat munduz mundu.
 
4 - Fededunen Zaintzalea, zurekilan zer bakea
Fededunen Zaintzalea, hersturetan guri beha.
 
5 - Ezinduen Esperantza, eman fede, minak haiza.
Ezinduen Esperantza, gure alde, Ama, mintza.
 

V 35 - Euskaldun fededunak

Vénérons notre Mère
 
Euskaldun fededunak, zahar eta gazte,
Amaren laudatzerat lehia zaitezte.
 
1 - Goazen airoski denak Axulai aldera :
Hara mendi gainean Amaren kapera.
Guretzat otoizean maiz han dago bera,
Goazen, goazen harekin otoitz egitera.
 
2 - Eder da Mariaren zeruan sartzea,
Xoragarri lurrean haren agertzea !
Lurden hautatu zuen tronutzat harpea,
Ainhoarren artean aldiz, arantzea.
 
3 - Axulai bizkarrean dohatsu larraina
Mariak bere oinez hunkitu duena !
Han jalgi zen bet betan urik garbiena,
Beilariari gaitza ken diezokena.
 
4 - Mendiari lotzean, beilari arrotza,
Jesus hilaz orroituz has-azu otoitza !
Edanez mendi-petik heldu den ur hotza,
Graziak sustaturen derautzu bihotza.
 
5 - Arantzeko Birjina, ez da zure haurrik
bere salbamenduaz etsi dezakenik.
Ikusi behar duen jujearen gatik,
Zu berme, deskantsuan dohala mundutik.
 
 

V 19 - Agur, izar eder

Vierge toute belle, Porte du ciel
 
1 - Agur, izar eder, Birjina maitea,
Agur Ama gozo, zeruko atea. (bis)
 
2 - Zuri aingeruak berri on emanik,
Etorri zitzaikun bakea zerutik. (bis)
 
3 - Otoi, hauts estekak, hel gaiten argira,
Onera gaitzazu, gaizkitik begira. (bis)
 
4 - Izan gure Ama, gure deiak entzun
Zure Semeraino hel-araz ditzazun. (bis)
 
5 - Agur Ama ona, amodiozkoa !
Zeruko Erregin eta lurrekoa ! (bis)
 
6 - Agur graziazko gure esperantza !
Azken orenean guzien laguntza ! (bis)
 
 

V 36 - Salve Regina

Salut, Mère de miséricorde
 
Agur Maria, Ama guziz eztia, Gure bizia, gozo eta argia !
Entzun oihuka lurtiar dohakabeak ; Entzun hatsgoraka,
auhenez eta minez, nigar zelai huntakoak.
Ea, otoi, gure beiralea, zure begi hoin urrikariz beteak, beude guri beha.
Eta Jesus, xoragarri, zure Seme hura, guri lur huntarik lekora erakuts.
Oi, zu, oi Ama ! Oi zoin zaren eztia ! Oi, zoin goxo, zoin garbia ! Agur Maria !
 

V 20 - Ama bisitari

Marie rendit visite à Élisabeth...
 
 
1 - Haur bat zinuela Jaun onak emana,
     Joan zinen, Maria, zu mendian barna,
     Elixabet Judan han zenaren gana.
 
2 - Nork nondik zorion hau igortzen digu ?
     Bai, Maria, uros, zuk sinetsi duzu,
     Jainkoa hortakotz sort dezakeguzu.
 
3 - Jo zuen Mariak, su batek harturik,
     Kar haundi batean zer zen gertaturik,
     Jaunaren berriak hel ziten orori.
 
4 - Ez zira lurrean den ama bakarra,
     Lur hunek ordean du zeru beharra.
     Guk Ama, zu ukan hoin zerutiarra.
 
5 - So egizu, Ama, gal litazken haurrer.
     Zer den maitasuna gu guzier ager,
     Urrundu zaiona bil Aitari laster.
 
6 - Lan eta penetan min duen amari,
     Sail hormakorretan hotz duen haurrari,
     Grazia denetan pitz, oi Ama Mari !
 
7 - Nun den hoberena bait duzu zuk jakin,
     Gaur, Ama onena, has kantuz gurekin
     Esker beroenak bat ditzagun egin.
 
8 - Zaint, Ama Saindua, gaur lanjerean den
     Fedearen sua hil, gal ez dadien.
     Benedikatua hark gaitu egiten.
 

V 45 - Birjina Maria

Pleine de grâce, purifie-nous
 
Agur Maria, dena grazia,
Miragarria zoin ederra,
Gure bihotzak hobenetarik
Garbi garbia zuk begira.
 
1 - Birjina Maria Saindua,
Jesusen Ama garbia.
Deneri amatzat emana,
Gaur entzun gure otoitza.
 
2 - Gogoa betikotz zurea
Zurea ere bihotza,
Beti Jesus izan dadila,
Gure ontasun bakarra.
 
3 - Zureak bai gure etxeak :
Eman deneri graziak ;
Jesus hor gogo bihotzetan
Sar gaiten denak zeruan.

V 22 - Argi zabaleko Ama

Vierge de lumière
 
Argi gabetuen Ama,
Jesus hil da, Jesus piztu !
Zure poza gaur nork asma :
Pizten eta pozten gaitu.
Ilunberi nausi goazi,
Kristo baita gutan bizi.
Harek dena baderama argiraino,
Zutaraino, Argi zabaleko Ama !
 
Jesus baitzen Golgotan hila,
Ai, zuk Ama, zinuen mina ...
Horra, Pazkoz, bizirik dela : Zer argia ! Zer zoriona !
 

V 46 - Ama maite Maria

Marie, notre mère
 
Ama maite Maria
Ametan eztiena
Gizon guzien Ama
Ama botereduna
Amen. Amen.
 
Benedikatua Zu
Merezitu baituzu
Ukaitea nasaia
Jainkoaren grazia
Amen. Amen.
 
 

V 23 - Agur itsas izar

Étoile de la mer, mère de Dieu !
 
1 - Agur itsas izar hain gozoz betea !
Jainkoaren Ama, zeruko atea ! (bis)
 
2 - Izan gure Ama, gure deiak entzun,
Izan gaiten xume edo haur hobendun ! (bis)
 
3 - Birjina Maria, hoin eder, hoin ezti,
Begira gaitzazu, garbi gauden beti. (bis)
 
4 - Zeruraino xuxen goazen ba, zu lagun,
Jesus betiere goraipa dezagun. (bis)
 
5 - Gora Jainko Aita ! Kristori ohore !
Izpirituari ospe betiere ! (bis)
 

V 75 - Ama maitagarria

Mère, pleine d'amour
 
1 - Ama maitagarria amodioz betea
Penetan kontsolamendu ezin hobea
Zure bihotz ona hain eztia
Zeruan, lurrean pare gabea.
 
2 - Ama maitagarria fededunen bermea
Etsaietarik begira gure fedea
Zure haurrer eman saindutzea
Azken orenean zabal zerua.
 

V 24 - Agur Maria

Je vous salue, Marie...
 
Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin,
benedikatua zare emazte guzien artean,
eta benedikatua da  zure sabeleko fruitua Jesus.
Maria saindua,Jainkoaren Ama,
egizu otoitz gu bekatorosentzat
orai eta gure heriotzeko orenean. AMEN.